Dotacje na innowacje AIP! spotkaj nas na Twitter

Poradnik – jak założyć swoja firmę

 

1.      Pojęcie działalności gospodarczej

2.      Nazwa i zakres działalności

3.      Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

4.      Numer REGON, załatwiamy w Urzędzie Statystycznym

5.      Numer Identyfikacji Podatkowej, załatwiamy w Urzędzie Skarbowym

6.      Wybierz formę opodatkowania

7.      Podatek VAT

8.      Otwarcie rachunku, czyli wizyta w banku

9.      Wyrabiamy pieczątkę

10.    Zgłoszenie do ubezpieczeń

11.    Zezwolenia, koncesje, działalność regulowana

12.    Wymogi sanitarne, bezpieczeństwa i higieny pracy

 

1. Pojęcie działalności gospodarczej

Pod nazwą pojęcie działalności gospodarczej zgodnie z art. 2 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2 sierpnia 2004 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807 z póź. zm.), kryje się zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana i usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

2.     Nazwa i zakres działalności

Nazwa firmy

Zaczynamy od wyboru nazwy firmy, która będzie nam potrzebna do prowadzenia działalności gospodarczej. Nazwą firmy osoby fizycznej jest - zgodnie z art. 434 Kodeksu Cywilnego - jej imię i nazwisko.

Z tego względu wszystkie osoby fizyczne prowadzące indywidualnie działalność gospodarczą lub zawodową muszą w nazwie swojej firmy zamieścić swoje własne imię i nazwisko.

Dodatkowo, do celów łatwiejszej identyfikacji firmy (np. wśród kilkudziesięciu innych, prowadzonych przez osoby o takim samym nazwisku) warto w nazwie zawrzeć informację o profilu działalności lub inną unikalną nazwę, na przykład:

Małgorzata Nowak „Ciasta" - dla cukierni,
Jan Malinowski „Mechanika samochodowa" - dla warsztatu samochodowego.

Oczywiście pełną nazwą firmy posługujemy się głównie w kontaktach z urzędami i instytucjami oraz przy podpisywaniu dokumentów prawnych.
W kontaktach codziennych oraz w elementach wizualnych, np. szyld nad sklepem, ulotka reklamowa, nalepka na produkcie itp., najpewniej będziemy używali nazwy skróconej, czyli „Ciasta" czy „Mechanika samochodowa". Jest to uzasadnione, gdyż krótsza nazwa lepiej zapada w pamięć, a właściwie dobrana od razu informuje klienta o charakterze naszej działalności.

Przed ostateczną decyzją o wyborze nazwy dla naszej firmy warto sprawdzić, czy podobna nazwa nie funkcjonuje już na rynku. Zbytnie podobieństwo może sprawiać, iż zamiast do naszej firmy, klienta skieruje się do konkurencyjnej.

Zakres działalności

W trakcie tworzenia nazwy na pewno pojawi nam się kwestia bardziej szczegółowego określenia, czym będzie się zajmować nasza firma.

Jeżeli przy składaniu dokumentów rejestracyjnych firmy nie przewidzimy wszystkich możliwych zakresów działania naszego przedsiębiorstwa, nie będziemy mogli w tych obszarach prowadzić działalności. Wówczas konieczne będzie zgłoszenie tych zmian w ewidencji działalności gospodarczej oraz w Urzędzie Statystycznym. Zgłoszenie zmiany w ewidencji działalności gospodarczej nie jest obciążone opłatą.

> góra

3.     Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Po wyborze nazwy firmy oraz określeniu zakresu jej działania, czeka nas rejestracja w ewidencji działalności gospodarczej. Formalności związane z wpisem do ewidencji, a także z uzyskaniem numeru REGON i NIP.

W Krakowie funkcjonuje zasada "jednego okienka". Oznacza to, że prawie wszystkie czynności ewidencyjne związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej można załatwić w jednym miejscu, w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy przy ul. Wielickiej 28 A bez konieczności udawania się do innych urzędów i instytucji.

Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej jest bezpłatne.

Czas oczekiwania

Wszystkie sprawy załatwiamy od ręki a czas oczekiwania zależy od ilości osób przebywających w danym momencie w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy.

Numer  NIP i REGON otrzymuje się na podstawie wniosku EDG-1 , wiec by je otrzymać nie składa się żadnych innych dodatkowych dokumentów.

Warto wiedzieć, iż mimo zarejestrowania naszej firmy poprzez wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz uzyskania numerów NIP i REGON nadal pozostajemy przedsiębiorcą na papierze. Pierwsze zobowiązania względem Skarbu Państwa, np. podatki czy składki ZUS będziemy zobowiązani uregulować w momencie faktycznego rozpoczęcia działalności, czyli przykładowo, kiedy podpiszemy pierwszą umowę handlową, dokonamy zakupu, wystawimy fakturę.

> góra

4.     Numer REGON, załatwiamy w Urzędzie Statystycznym

Po dokonaniu zgłoszenia w ewidencji działalności gospodarczej, będąc już przedsiębiorcą, musimy uzyskać numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (numer REGON).

W rejestrze tym znajdą się następujące informacje o naszej firmie:

 • nazwa i adres siedziby oraz nazwisko i imiona oraz miejsce zamieszkania
  i identyfikator systemu ewidencji ludności (PESEL) właściciela,
 • forma prawna i forma własności,
 • wykonywana działalność, w tym rodzaj przeważającej działalności,
 • data powstania, rozpoczęcia, zawieszenia, zakończenia działalności,
 • nazwa organu rejestrowego lub ewidencyjnego, nazwa rejestru (ewidencji) i numer nadany przez ten organ.

Numer REGON będzie nam niezbędny w kontaktach z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz do zawierania umów z kontrahentamii w rozliczeniach z nimi. Numer REGON powinien być także zamieszczany na pieczęciach firmowych i drukach urzędowych.

Numer REGON możemy uzyskać:

Numer  NIP i REGON otrzymuje się na podstawie wniosku EDG-1 , wiec by je otrzymać nie składa się żadnych innych dodatkowych dokumentów

Za złożenie wniosku nie pobiera się żadnych opłat.

> góra

5.     Numer Identyfikacji Podatkowej, załatwiamy w Urzędzie Skarbowym

Kolejnym krokiem jest zawiadomienie o rozpoczęciu działalności gospodarczej właściwego Urzędu Skarbowego. Jako przedsiębiorca jesteśmy zobowiązani do rejestracji dla celów podatkowych (m.in. podatku od towarów i usług, jeżeli będziemy płatnikiem VAT). Prowadząc działalność gospodarczą we własnym imieniu do celów podatkowych związanych z prowadzoną działalnością posługujemy się tym samym numerem NIP, jaki został nam nadany jako osobie fizycznej. Zwykle o numer NIP ubiegamy się wraz z uzyskaniem pierwszego wynagrodzenia za pracę na etacie lub z umowy zlecenia.

Do Urzędu Skarbowego musimy zgłosić fakt rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Możemy to zrobić wypełniając stosowny formularz w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy lub we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Urzędzie Skarbowym.
Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP odbieramy w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub otrzymujemy je pocztą.

Uwaga:

Rejestracja podatkowa trwa zazwyczaj około miesiąca od dnia złożenia wszystkich wymaganych przez Urząd Skarbowy dokumentów.

Złożenie formularza jest bezpłatne.

> góra

6.     Wybierz formę opodatkowania

Po rozpoczęciu działalności gospodarczej mamy obowiązek poinformować Urząd Skarbowy o tym, jaką formę opodatkowania podatkiem dochodowym wybieramy oraz w jaki sposób będziemy prowadzić ewidencję podatkową.

Obowiązująca od 1 stycznia 2003 r. znowelizowana Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazują, że podstawową formą opodatkowania podatkiem dochodowym są zasady ogólne. Oznacza to, że dochód osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jest opodatkowany według skali progresywnej zgodnie z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wprowadzona 1 stycznia 2004 r. zmiana zasad opodatkowania tym podatkiem umożliwia nam wybór między dwoma rodzajami opodatkowania:

 • według zasad ogólnych - wtedy podatek płacimy według stawek
  w progresywnej skali podatkowej (18, 32 proc. dochodu) w zależności od wysokości dochodu, ale zachowujemy prawo do wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem oraz do obowiązujących ulg podatkowych,
 • podatek liniowy według stawki 19 proc. bez prawa do ulg i wspólnych rozliczeń.

Decydując się na drugi wariant musimy o tym poinformować Naczelnika naszego Urzędu Skarbowego, składając w nim oświadczenie o wyborze podatku liniowego według stawki 19 proc.

Księga przychodów i rozchodów

Gdy będziemy rozliczać się na zasadach ogólnych i prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, mamy obowiązek zawiadomić o jej prowadzeniu właściwy dla siedziby prowadzenia działalności Urząd Skarbowy. Obowiązek informowania Urzędu Skarbowego spoczywa na nas także wtedy, gdy w naszym imieniu księgę przychodów i rozchodów prowadzić będzie biuro rachunkowe. Musimy wtedy poinformować pisemnie Naczelnika Urzędu Skarbowego o nazwie i adresie biura, a także o miejscu przechowywania księgi i dokumentacji.

Należy pamiętać, że opodatkowanie na zasadach ogólnych oparte o księgę przychodów i rozchodów jest formą podstawową i jeśli w czasie zgłaszania naszej działalności nie złożymy do naczelnika Urzędu Skarbowego wniosku o opodatkowanie w innej formie automatycznie zostaniemy opodatkowani na zasadach ogólnych. W opodatkowaniu na zasadach ogólnych podatek oblicza się od dochodu, który uzyskuje się przez odjęcie poniesionych kosztów od uzyskanych przychodów. Zaliczkę na podatek dochodowy odprowadzamy na konto Urzędu Skarbowego tylko wówczas, gdy różnica między przychodami i kosztami ma wartość dodatnią.

Sposób obliczania zaliczki na podatek dochodowy jest określony w art. 27 ustawy o pod. doch. od osób fizycznych.

Przykład 1(dotyczy podatku liniowego):
Przychód naszej firmy w danym miesiącu wyniósł 11 000 zł. Koszty działalności wyniosły 3 500 zł. Dochód obliczamy następująco:
11 000 zł (przychód) - 3 500 zł (koszty) = 7 500 zł (dochód).
Podatek należny obliczamy następująco:
7 500 zł (dochód) * 19% (stawka podatku) = 1 425 zł (zaliczka na podatek dochodowy)
W tym przypadku na konto Urzędu Skarbowego powinnyśmy wpłacić kwotę 1 425 zł.

Przykład 2:
Przychód naszej firmy w danym miesiącu wyniósł 5 000 zł. Koszty działalności wyniosły 6 500 zł. Dochód obliczamy następująco:
6 000 zł (przychód) - 7 500 zł (koszty) = - 1 500 zł (strata).
W takiej sytuacji nie jesteśmy zobowiązani do zapłacenia podatku, gdyż nasz dochód ma wartość ujemną.

Z tej formy opodatkowania na zasadach ogólnych można jednak zrezygnować
i wybrać jako formę opodatkowania kartę podatkową albo ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Karta podatkowa

Karta podatkowa to bardzo wygodna dla drobnych przedsiębiorców forma rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Nie wymaga prowadzenia żadnej ewidencji podatkowej. W tym wypadku niezależnie od osiąganego dochodu, co miesiąc płacimy z góry określoną kwotę.

Chociaż sama forma rozliczania jest bardzo wygodna i może być stosowana do wielu rodzajów działalności gospodarczej, nie zwalnia nas to z obowiązku rejestrowania sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych. Co więcej, niezależnie od rzeczywistych efektów naszej działalności (zysk lub strata), co miesiąc jesteśmy jednak zobowiązani przelać na konto Urzędu Skarbowego właściwą kwotę podatku.

Wysokość odprowadzanego podatku zależy między innymi od:

 • rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,
 • liczby zatrudnionych pracowników,
 • liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustalana jest decyzją naczelnika Urzędu Skarbowego odrębnie za każdy rok podatkowy.

Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składamy właściwemu Urzędowi Skarbowemu w deklaracji PIT-16 w terminie do dnia 20-go stycznia roku podatkowego, w którym chcemy zastosować kartę, a jeżeli rozpoczynamy działalność w ciągu roku podatkowego - przed rozpoczęciem działalności.

Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego nie zgłosimy likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonamy wyboru innej formy opodatkowania, Urząd Skarbowy uzna, że nadal prowadzimy działalność opodatkowaną w tej formie.

Uwaga:
W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

To forma uproszczonej ewidencji podatkowej, w której ujmuje się tylko przychód osiągany przez firmę. Na podstawie tego przychodu oblicza się należną zaliczkę na podatek dochodowy - nie potrącając kosztów. Z takiej formy będziemy mogli skorzystać tylko wówczas, gdy obrót naszego przedsiębiorstwa nie przekracza rocznie 250 000 euro. Stawki ryczałtu wynoszą od 3 do 20 proc. obrotu, w zależności od prowadzonej działalności. Szczegółowy zakres działalności objęty tą formą opodatkowania określa art. 12 Ustawy z 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne(Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

Uwaga:
Pełny tekst Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne znajdziemy na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mofnet.gov.pl
Wyciąg z art. 12 ustawy dostępny jest także w serwisie podatkowym www.pit.pl

Ważne !:
Ustawodawca poszedł na rękę drobnym przedsiębiorcom korzystającym z tej formy rozliczeń, zdejmując z nich w 2003 r. obowiązek płacenia zryczałtowanego podatku w cyklu miesięcznym i zastąpił go możliwością rozliczania się z Urzędem Skarbowym raz na kwartał.

Korzystając z rozliczenia w formie ryczałtu osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zachowuje prawo do korzystania z ulg podatkowych (np. z tytułu wydatków na rehabilitację osoby niepełnosprawnej czy darowizny na rzecz instytucji pożytku publicznego).

Uwaga:
Oświadczenie o wyborze ryczałtu musimy złożyć do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

> góra

7.     Podatek VAT

Osoby rozpoczynające wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT są zwolnione od tego podatku, jeżeli przewidywana przez te osoby wartość sprzedaży towarów i usług nie przekroczy w danym roku, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie 10 000 euro (według kursu euro z dnia 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy), zaś w przypadku osób prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzających funduszami powierniczymi, agentów, zleceniobiorców lub innych osób świadczących usługi o podobnym charakterze 30-krotność kwoty prowizji lub innych postaci wynagrodzeń za wykonanie usług nie przekroczy kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie 50 000 zł.

Uwaga:
Ze zwolnienia tego nie mogą korzystać podatnicy:

 • sprzedający: wyroby z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, niektóre wyroby akcyzowe,
 • świadczący usługi: prawnicze, w zakresie doradztwa i rzeczoznawstwa, jubilerskie,
 • zwolnienia nie stosuje się także do importu towarów i usług.

Uwaga:
Jeżeli skorzystasz z przysługującego Ci zwolnienia od podatku VAT, utracisz je
w momencie, gdy faktyczna wartość sprzedaży towarów, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, przekroczy w ciągu roku podatkowego kwotę 10 000 euro. Wówczas musisz naliczyć podatek od wartości sprzedaży przekraczającej te kwotę i, aby móc korzystać z praw przysługujących podatnikom VAT, powinieneś dokonać zgłoszenia rejestracyjnego w tym podatku na druku VAT-R.

Ze zwolnienia od podatku VAT możesz sam zrezygnować, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika Urzędu Skarbowego o tej rezygnacji, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT.

Zwolnienie od podatku VAT może okazać się korzystne, jeżeli dokonujesz sprzedaży bezpośrednio na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, bądź innych podatników zwolnionych od tego podatku. Natomiast, jeśli Twoimi kontrahentami są w większości podatnicy rozliczający podatek od towarów i usług, wówczas powinieneś rozważyć rezygnację ze zwolnienia i bycie czynnym podatnikiem VAT.

Będąc podatnikiem zwolnionym od podatku od towarów i usług nie musisz:

 • dokonać zgłoszenia rejestracyjnego w podatku VAT, ( VAT-R)
 • wystawiać faktur VAT (ale musisz wystawiać rachunki),
 • prowadzić ewidencji sprzedaży i zakupów,
 • składać deklaracji podatkowych dla podatku VAT.

Korzystając ze zwolnienia od podatku VAT zobowiązany jesteś jedynie do prowadzenia dziennej ewidencji sprzedaży rejestrowanej za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym.

Rejestracji dla celów podatku VAT dokonasz składając formularz VAT-R (zgłoszenie rejestracyjne) właściwemu organowi podatkowemu. W związku z rejestracją VAT będziesz musiał liczyć się z opłatą skarbową w wysokości 170 zł, którą należy uiścić na konto urzędu gminy/miasta.

Obowiązki podatnika VAT

Do głównych obowiązków podatników rozliczających podatek VAT na zasadach ogólnych należy zaliczyć:

 • dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego (VAT-R),
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów, zawierającej wszystkie dane niezbędne do
 • prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej,
 • wystawianie faktur VAT,
 • składanie deklaracji podatkowych dla podatku VAT,
 • terminowe wpłacanie podatku do urzędu skarbowego.

Uwaga:
Deklaracje dla podatku od towarów i usług (formularze VAT-7) składa się we właściwym Urzędzie Skarbowym za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który składana jest deklaracja.
Wpłaty podatku na rachunek urzędu skarbowego należy dokonać w/w terminie
w przypadku płatności miesięcznych. W przypadku rozliczenia kwartalnego wpłaty należy dokonać do 25 -tego dnia następującego po kwartale, którego dotyczy na formularzu VAT - 7K.

Ważne !:
Z kwartalnego rozliczenia podatku może skorzystać tzw. mały podatnik.

W rozumieniu ustawy o VAT będziesz mógł uznać się za małego podatnika podatku od towarów i usług, jeśli:

 • wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) twojego przedsiębiorstwa nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 800.000 euro,
 • prowadzisz przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzające funduszami powierniczymi, jesteś agentem, zleceniobiorcą lub świadczysz usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła 30.000 euro

Uwaga:
Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000zł.

Podstawowe informacje o zmianach w systemie VAT po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Zasada swobody przepływu towarów, obowiązująca w Unii Europejskiej, polega na ich nieskrępowanym obrocie między państwami członkowskimi wskutek wyeliminowania różnych form kontroli granicznej, a także na usunięciu innych barier na rynkach krajów Unii Europejskiej.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało, że granice celno-podatkowe Polski z krajami członkowskimi UE zostały zniesione, a transakcje handlowe z tymi krajami nie są już określane dla potrzeb podatku VAT jako transakcje eksportowe czy importowe. Pojęcie eksportu i importu jest zarezerwowane wyłącznie dla transakcji z podmiotami z krajów trzecich, tzn. z krajów nienależących do Unii Europejskiej oraz z tych terytoriów państw członkowskich, które zostały wyłączone z terytorium Unii.

Rejestracja do handlu wewnątrzwspólnotowego

Jeśli zamierzamy dokonywać transakcji z podmiotami z państw będących członkami Unii Europejskiej zobowiązani jesteśmy do zarejestrowania się dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego, poprzez poinformowanie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego o zamiarze rozpoczęcia dokonywania tych czynności. Dotyczy nas to zarówno w przypadku dokonywania tzw. "wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów", jak również tzw. "wewnatrzwspólnotowego nabycia towarów". Rejestracji dokonujemy w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R, w którym zgłosimy - poprzez zaznaczenie odpowiednich kwadratów w załączniku VAT-R/UE do tego zgłoszenia, że:

 • będziemy dokonywać wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub,
 • będziemy dokonywać wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub,
 • będziemy nabywać od podatników z innych państw członkowskich UE: wewnątrzwspólnotowe usługi transportu towarów lub usługi związane z tego rodzaju usługami, niektóre usługi pośrednictwa, jeżeli usługi te stanowiłyby u nich import usług.

W momencie otrzymania potwierdzenia (na druku VAT-5 UE) o zarejestrowaniu jako podatnika VAT-UE, będziemy obowiązani w transakcjach wewnątrzwspólnotowych posługiwać się tzw. europejskim numerem NIP, tj. numerem identyfikacji podatkowej (NIP), nadanym zgodnie z Ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. Nr 142, poz. 702 ze zm.), poprzedzonym kodem „PL". Numer ten będziemy musieli podawać m.in. na fakturach, w ofertach i innych wymaganych przepisami dokumentach informacyjnych.


Wszelkie dodatkowe informacje związane z podatkiem VAT, jak również wzory formularzy podatkowych oraz przepisy prawa związane z tym podatkiem znajdziemy na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mofnet.gov.pl.

Ważne !:

Już na etapie planowania działalności gospodarczej należy rozważyć, czy ze sprawami rachunkowymi i księgowymi poradzimy sobie sami, czy będziemy chcieli powierzyć to zadanie specjaliście np. z biura rachunkowego. Jeśli mamy taką możliwość skonsultujmy się ze znajomymi, którzy mają własną firmę, jakie rozwiązanie oni przyjęli. Przy decyzji, że będziemy współpracować z biurem rachunkowym warto zapoznać się z kilkoma ofertami i wziąć pod uwagę:

 • doświadczenie biura w prowadzeniu księgowości dla firmy o podobnym profilu i wielkości, jak nasza,
 • kwalifikacje specjalisty, który będzie naszym opiekunem,
 • bliskość siedziby biura i jego dostępność komunikacyjna,
 • opinie aktualnych klientów biura, ewentualnie referencje,
 • cennik usług,
 • posiadanie przez biuro odpowiedniego ubezpieczenia OC.

Powinniśmy także mieć świadomość, iż biuro rachunkowe nie zdejmie z nas pełnego ciężaru związanego ze sprawami rachunkowymi i księgowymi. Po naszej stronie pozostanie m.in. przygotowanie dokumentów księgowych, które następnie przekażemy do biura. Zakresy obowiązków biura rachunkowego i naszej firmy dobrze jest szczegółowo opisać w umowie.

> góra

8.     Otwarcie rachunku, czyli wizyta w banku

Kolejnym etapem naszych przygotowań do rozpoczęcia działalności gospodarczej będzie otwarcie firmowego rachunku bankowego.

Założenie rachunku bankowego jest dla nas, jako przedsiębiorców obowiązkowe. Jesteśmy zobowiązani do bezgotówkowego obrotu na mocy Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (art. 22) w przypadku, gdy:

 • stroną transakcji jest inny przedsiębiorca oraz
 • jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 000 euro,
 • prowadzimy księgi rachunkowe lub podatkową księgę przychodów i rozchodów (rozlicza podatek dochodowy na zasadach ogólnych) zgodnie z art. 61 §1 Ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Warto jednak zaznaczyć, iż posiadanie rachunku bankowego to nie tylko obowiązek, ale i wygoda. Za pośrednictwem rachunku bankowego dokonywać będziemy płatności m.in. do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ten sposób możemy się także rozliczać z klientami i kontrahentami bez konieczności odbioru i przewożenia gotówki.

Konto firmowe nie jest więc potrzebne jeśli wartość transakcji nie przekracza 15 tyś euro – nie jest więc wcale obowiązkowe.

Otwarcie takiego rachunku jest procedurą niewiele bardziej złożoną niż otwarcie zwykłego, prywatnego rachunku bankowego. Większość banków wymaga, aby do wniosku o otwarcie rachunku dołączyć następujące dokumenty, w tym:

 • kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP.

Z rachunku bankowego możemy zacząć korzystać zazwyczaj w ciągu 1-2 dni od podpisania umowy z bankiem.

Uwaga:

Jesteś zobowiązany do powiadamiania odpowiednich organów (tj. Urząd Skarbowy
i ZUS) o wszelkich zmianach dotyczących rachunku bankowego firmy
(np. o przeniesieniu do innego banku, zmianie numeru rachunku).

Podatnicy VAT muszą się z tego zobowiązania wywiązać w terminie 14 dni od daty ich powstania, a

Podatnicy VAT muszą się z tego zobowiązania wywiązać w terminie 14 dni od daty ich powstania, a pozostali podatnicy ciągu 30 dni.

Rada:

Praktycznie wszystkie banki obecne na naszym rynku oferują rachunki dla przedsiębiorstw. Wiele z nich wprowadziło specjalne pakiety usług dla małych
i średnich firm. Warto, więc zapoznać się z możliwie najszerszą ofertą banków, zwracając przede wszystkim uwagę na:

 • dostępność sieci bankowej i bankomatów,
 • zakres oferowanych usług (np. kredyty dla start-up'ów),
 • wysokość pobieranych opłat i prowizji,
 • dostępność konta przez Internet

Jeśli dysponujemy dostępem do Internetu (niekoniecznie przez stałe łącze) warto korzystać z elektronicznego dostępu do konta. Praktyka pokazuje, że takie rozwiązanie pozwala efektywnie oszczędzać czas poświęcany na wizyty
w oddziałach banku, a także znacznie zmniejszyć koszty usług bankowych, gdyż operacje przez Internet są zwykle tańsze, niż te dokonywane przy okienku bankowym.

> góra

9.     Wyrabiamy pieczątkę

Dysponując już wpisem do ewidencji i numerami REGON i NIP, możemy wyrobić pieczątkę firmową. Będzie ona przydatna przy załatwianiu formalności w urzędach, a także przy wystawianiu rachunków i faktur. Nie Nie istnieje wprawdzie podstawa prawna nakazująca przedsiębiorcy wyrobienie pieczątki, jednak pieczątka okazuje się przydatna przy załatwianiu szeregu formalności. Znacznie ułatwi też wypełnianie druków. Warto ją wyrobić jak najszybciej. W Krakowie jest wiele punktów, w których wykonanie takiej pieczątki zlecić można na poczekaniu. Zależnie od typu pieczątki będzie to nas kosztowało od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych.

Na pieczątce umieszczamy:

 • pełną nazwę firmy zawierającą co najmniej imię i nazwisko,
 • adres, pod którym będziemy prowadzić działalność gospodarczą,
 • numer identyfikacji REGON i NIP.

Rada:

Na pieczątce warto zamieścić numer telefonu oraz faksu, tak, by klienci i kontrahenci mogli w każdej chwili odnaleźć numer kontaktowy do naszej firmy.

> góra

10.   Zgłoszenie do ubezpieczeń

Prowadząc działalność gospodarczą stajemy się płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne za siebie oraz zatrudnionych pracowników. To podstawa, dzięki której możemy w przyszłości uzyskać, jako przedsiębiorca, rentę lub emeryturę, a jednocześnie zgłaszając się do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, możemy korzystać z opieki medycznej. Dlatego też zaraz po rozpoczęciu działalności rejestrujemy się jako płatnik tych składek.

Z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca obowiązany jest odprowadzać 3 rodzaje składek, na:

 • Ubezpieczenie Społeczne
 • Ubezpieczenie Zdrowotne
 • Fundusz Pracy

Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego

Jako przedsiębiorca, czyli płatnik składek, mamy obowiązek dokonania zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) siebie jako płatnika w terminie 7 dni kalendarzowych od daty powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych osób prowadzących działalność (czyli od daty faktycznego rozpoczęcia działalności, która została podana w formularzu NIP-1). Jako płatnik składek jesteśmy zobowiązani dokonać zgłoszenia w terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, właściwej dla miejsca prowadzonej działalności gospodarczej (siedziby naszej firmy rozumianej jako adres zakładu głównego).

W tym celu odwiedzamy Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz wypełniamy i składamy następujące formularze:

 • ZUS ZFA - zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej
 • ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
 • ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/ zgłoszenie zmiany danych.

Do w/w formularzy powinniśmy dołączyć kopię decyzji Urzędu Skarbowego
o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) oraz kopię zaświadczenia Urzędu Statystycznego o nadaniu aktualnego numeru REGON.

Rada:
Szykując się do wizyty w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych pamiętaj o zabraniu ze sobą następujących danych, które są niezbędne przy wypełnianiu formularzy:
numer NIP (płatnika),
REGON firmy,
dane personalne / nazwa firmy,
numer wpisu do ewidencji i nazwę organu prowadzącego rejestr,
numer rachunku bankowego firmy,
NIP i PESEL w odniesieniu do osób ubezpieczanych.

Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy
i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - dla osób prowadzących działalność gospodarczą stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w poprzednim kwartale, włącznie z wypłatami z zysku (wg Głównego Urzędu Statystycznego).
Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z zysku.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna. Składka nie podlega proporcjonalnemu pomniejszeniu do liczby dni podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w danym miesiącu kalendarzowym.

Kwotę znajdziesz. m.in. na stronach internetowych:

Z dniem 24 sierpnia 2005r. weszła w życie Ustawa z dnia 1 lipca 2005r. o zmianie Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 150, poz. 1248). Oznacza to, że osoby, rozpoczynające pozarolniczą działalność gospodarczą po 24 sierpnia 2005r., mogą opłacać, w okresie 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia działalności, składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS) od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę a nie jak pozostali od 60% wynagrodzenia przeciętnego.

Preferencyjne zasady płacenia składek dotyczą jedynie osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

 • w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
 • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, u którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Przykład:
Od stycznia 2009 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 1276,00 zł.
Wysokość składek w 2009 r. wynosi:
ubezpieczenie emerytalne - 19,52% podstawy wymiaru
ubezpieczenia rentowe - 6,00% podstawy wymiaru
ubezpieczenie wypadkowe - 1,67% podstawy wymiaru
dobrowolne chorobowe - 2,45 %.

Właśnie wysokie składki ZUS były dla wielu osób przeszkodą w rozpoczęciu działalności gospodarczej, obecnie po wejściu w życie w/w ustawy ten problem znika, co z pewnością przyczyni się do zwiększenia liczby osób decydujących się na jej rozpoczęcie.

Przedsiębiorca rozliczający składki na własne ubezpieczenia, sporządza i przekazuje do ZUS deklarację rozliczeniową (DRA - zbiorcza deklaracja rozliczeniowa) po rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej.

Uwaga:

 • Jeśli nie zatrudniasz pracowników:
  Po złożeniu deklaracji rozliczeniowej DRA w terminie, ze składakami za cały miesiąc, jesteś zwolniony z dalszego składania w/w deklaracji za kolejne
  m-ce, gdy nic się nie zmienia w stosunku do danych wykazanych w ostatnio złożonej deklaracji (nawet jeśli zmienia się podstawa wymiaru składek).
 • Jeśli zatrudniasz pracowników:
  Jesteś zobowiązany do comiesięcznego składania formularzy rozliczeniowych. Oprócz ZUS DRA należy stosownie do rozliczenia dołączać raporty ZUS RCA- imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach, ZUS RZA- raport imienny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne i ZUS RSA- raport imienny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek.

Wysokość poszczególnych składek wyrażona jest w formie procentu od podstawy wymiaru (przychód) i wynosi:

 • z tytułu ubezpieczenia emerytalnego - 19,52% (pełną stawkę opłaca właściciel firmy prywatnej, natomiast przy zatrudnieniu pracowników lub zleceniobiorców - połowę, tj. 9,76 % opłaca pracodawca i tyle samo pracownik lub zleceniobiorca)
 • z tytułu ubezpieczenia rentowego -6,00 % (4,5% opłaca pracodawca, 1,5% opłaca ubezpieczony)
 • z tytułu ubezpieczenia chorobowego - 2,45% (opłaca pracownik lub dobrowolnie zleceniobiorca)
 • z tytułu ubezpieczenia wypadkowego - 1,67% (opłaca pracodawca
  i zleceniodawca); wysokość stopy procentowej zależy od liczby zatrudnionych -stopa % składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalona w myśl przepisów Ustawy „wypadkowej" art. 28 ust. 1 - dla płatników składek zgłaszających do ubezpieczenie nie więcej niż 9 osób to 1,80% (w tej wysokości ubezpieczenie obowiązuje od 01.04.2006r.); płatnicy zatrudniających więcej niż 9 osób samodzielnie ustalają stopę % na podstawie Ustawy, mieści się ona jednakże w przedziale: od 0,67% do 3,33%.
 • z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego - 9,00% (opłacają wszyscy pracownicy
  i zleceniobiorcy zobowiązani do ubezpieczenia społecznego, z każdego źródła przychodu, przy czym 7,75 % można odjąć od kwoty podatku dochodowego)
 • składka na Fundusz Pracy - 2,45 % (opłaca pracodawca i zleceniodawca)
 • składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 0,10% (opłaca płatnik za pracowników).

Rozliczając składki na własne ubezpieczenie, sporządzamy i przekazujemy do ZUS deklarację rozliczeniową. W przypadku zatrudnienia pracowników, oprócz deklaracji rozliczeniowych, dołączać będziemy odpowiednie (w zależności od liczby zatrudnionych) imienne raporty miesięczne za wszystkie osoby ubezpieczone (tzw. raporty ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA).

Uwaga:
Wspomniane wyżej raporty i deklarację rozliczeniową składa się wówczas za każdy miesiąc kalendarzowy dokonując wpłat na odpowiednie ubezpieczenia w ustawowym terminie do 15-go następnego miesiąca.

Ważne !:
Przy podejmowaniu działalność po raz pierwszy osoba niepełnosprawna można liczyć na ulgi w ich płaceniu - zależnie od stopnia niepełnosprawności. I tak osobom niepełnosprawnym podejmującym po raz pierwszy działalność gospodarczą Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) finansuje:

 • 75% składek na ubezpieczenie emerytalne - w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
 • 50% składek na ubezpieczenie emerytalne - w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
 • 50% składek na ubezpieczenie wypadkowe - w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Składki na ubezpieczenia społeczne są finansowane odpowiednio przez Fundusz
i budżet państwa za okresy miesięczne przez okres roku, na wniosek osoby niepełnosprawnej podejmującej działalność gospodarczą.

PLACÓWKI ZUS W Krakowie:

ZUS Oddział
31-080 Kraków
ul. Pędzichów 27
tel. (0-12) 424-65-00
fax. (0-12) 634-57-19

ZUS Inspektorat Kraków-Krowodrza
30-015 Kraków
ul. Świętokrzyska 12
tel. (0-12) 632-36-74
fax. (0-12) 632-20-87

ZUS Inspektorat Kraków-Nowa Huta
os. Teatralne 8
31-946 Kraków
tel. (0-12) 683-02-00
fax. (0-12) 643-72-18

ZUS Inspektorat Kraków-Podgórze
30-450 Kraków
ul. Zakopiańska 62
tel. (0-12) 254-85-00
fax. (0-12) 268-14-15

> góra

11.   Zezwolenia, koncesje, działalność regulowana

Decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej musimy pamiętać, że wolność gospodarcza, którą zapewnia nam ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, nie obejmuje wszystkich dziedzin życia gospodarczego. Wiele tych obszarów podlega ustawowym ograniczeniom, które dopuszczają możliwość wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej wyłącznie
w przypadku posiadanych kwalifikacji i uprawnień zawodowych. Inne zaś wymagają uzyskania zezwoleń lub koncesji. Jeszcze inne muszą zostać zgłoszone do rejestru działalności regulowanej.

Koncesje

Uzyskania koncesji wymaga działalność gospodarcza w zakresie:

 • poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,
 • wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
 • wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią,
 • ochrony osób i mienia,
 • przewozu lotniczego,
 • budowy i eksploatacji albo wyłącznie eksploatacji autostrad płatnych oraz dróg ekspresowych, do których stosuje się przepisy o autostradach płatnych,
 • rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych.

Koncesji udziela minister właściwy ze względu na przedmiot działalności gospodarczej, która podlega koncesjonowaniu. Przyznawana jest ona na czas oznaczony, nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 50 lat.

Przedsiębiorca może złożyć wniosek o udzielenie koncesji na czas krótszy. Szczegółowy zakres i warunki wykonywania działalności gospodarczej podlegającej koncesjonowaniu określają przepisy odrębnych ustaw. Zwykle decyzja organu koncesyjnego na prowadzenie takich form działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością spełniania przez przedsiębiorcę dodatkowych wymogów. Najczęściej jednym z wielu warunków uzyskania koncesji jest udokumentowane doświadczenie firmy.


Organy koncesyjne

Zakres działalności

Podstawa prawna

Organ koncesyjny

przewozy lotnicze Ustawa z 3 lipca 2002 r.

Prawo lotnicze

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

wytwarzanie, przetwarzanie,magazynowanie, przesłanianie,dystrybucja i obrót paliwami i energią

Ustawa z 10 kwietnia
1997 r. Prawo
energetyczne

Prezes Urzędu
Regulacji
Energetyki

poszukiwanie lub
rozpoznawanie złóż kopalin,
wydobywanie kopalin ze złóż,
bezzbiornikowe
magazynowanie substancji oraz
składowanie odpadów
w górotworze, w tym
w podziemnych wyrobiskach
górniczych

Ustawa z 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne
i górnicze

Minister
Środowiska

usługi w zakresie ochrony osób
i mienia

Ustawa z 22 sierpnia
1997 r. o ochronie osób
i mienia

Minister Spraw
Wewnętrznych
i Administracji

wytwarzanie i obrót
materiałami wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz
wyrobami o znaczeniu
wojskowym lub policyjnym,
obrót technologią
o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym

Ustawa z 22 czerwca
2001 r. o wykonywaniu
działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania
i obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią,
amunicją oraz wyrobami
i technologią
o przeznaczeniu
wojskowym lub
policyjnym

Minister Spraw
Wewnętrznych
i Administracji

rozpowszechnianie programów
radiowych i telewizyjnych,
z wyjątkiem programów
publicznej radiofonii i telewizji

Ustawa z 29 grudnia
1992 r. o radiofonii
i telewizji

Przewodniczący
Krajowej Rady
Radiofonii
i Telewizji

Źródło: Strona internetowa Ministerstwa Gospodarki i Pracy RP, http://www.mg.gov.pl

Licencje

Od 2004 roku podjęcie działalności gospodarczej jest uwarunkowane uzyskaniem licencji jedynie w wypadku działalności związanej z transportem, a mianowicie:
podejmowanie i wykonywanie transportu drogowego (w tym działalność taksówkarzy i firm przewozowych w transporcie krajowym i międzynarodowym), wykonywanie przewozów kolejowych osób lub rzeczy oraz udostępniania pojazdów trakcyjnych.

Wysokość opłat licencyjnych

Rodzaj
licencji

Podstawa
prawna

Organ
licencyjny

Wysokość
opłaty

licencja na
wykonywanie
krajowego transportu
drogowego taksówką

Ustawa z dnia
6 września 2001r.
o transporcie
drogowym (Dz.
U. Nr 125, poz.
1371 z późn. zm.)

właściwy wójt,
burmistrz lub
prezydent miasta

od 200
do 300 PLN

licencja na
wykonywanie
krajowego transportu
drogowego osób
samochodem nie
będącym taksówką

Ustawa z dnia
6 września 2001r.
o transporcie
drogowym (Dz.
U. Nr 125, poz.
1371 z późn. zm.)

właściwy
starosta

od 700
do 900 PLN

licencja na
wykonywanie
krajowego transportu
rzeczy

Ustawa z dnia
6 września 2001r.
o transporcie
drogowym (Dz.
U. Nr 125, poz.
1371 z późn. zm.)

właściwy
starosta

od 800
do 1000 PLN

licencja na
wykonywanie
międzynarodowego
transportu osób

Ustawa z dnia
6 września 2001r.
o transporcie
drogowym (Dz.
U. Nr 125, poz.
1371 z późn. zm.)

Minister
Infrastruktury

od 1000
do 5000 PLN

licencja na
wykonywanie
międzynarodowego
transportu rzeczy

Ustawa z dnia
6 września 2001r.
o transporcie
drogowym (Dz.
U. Nr 125, poz.
1371 z późn. zm.)

Minister
Infrastruktury

4000 PLN

licencja na transport
kolejowy

Ustawa z dnia
28 marca 2003r.
o transporcie
kolejowym (Dz.
U. Nr 86, poz.
789 z późn. zm.)

Prezes Urzędu
Transportu
Kolejowego

1750euro
(równowartość
w złotych)Zezwolenia

Bardzo wiele dziedzin działalności gospodarczej wymaga uzyskania zezwoleń. Mowa o tym w zapisach Ustawy z dnia 02.07.2004r o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.), która odwołuje się w artykule 75 do przepisów szczegółowych zawartych w odrębnych ustawach. Przepisy te określają, które organy odpowiedzialne są za wydawanie zezwoleń oraz opisują wszelkie warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniami, a także tryb wydawania, odmowy wydania i cofania zezwoleń.


Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga następujących zezwoleń:

 • zezwolenia na wyrób, rozlew, oczyszczanie, skażanie i odwadnianie spirytusu,wydzielanie spirytusu z innego wytworu, a także wyrób i rozlew wódek oraz nawytwarzanie wyrobów tytoniowych,
 • zezwolenia na hurtowy obrót napojami alkoholowymi, sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży, wyrób i rozlew wyrobów winiarskich,
 • zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej,
 • zezwolenia wydawane na podstawie przepisów o nasiennictwie,
 • zezwolenia na konfekcjonowanie i obrót środkami ochrony roślin,
 • zezwolenia na hurtowy obrót środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi, wytwarzanie tych środków i materiałów oraz prowadzenie apteki ogólnodostępnej,
 • zezwolenia na zarządzanie lotniskiem,
 • zezwolenia na działalność związaną z wykorzystywaniem energii atomowej,
 • zezwolenia na wykonywanie czynności agenta ubezpieczeniowego,
 • zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na usuwaniu, wykorzystywaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych,
 • zezwolenia na obrót w kraju i z zagranicą zwierzyną żywą, z wyłączeniem sprzedaży dokonywanej przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich na terenie kraju,
 • zezwolenia na sprzedaż usług turystycznych obejmujących polowania w kraju dla cudzoziemców i polowania za granicą, posiadanie, hodowanie,
 • zezwolenia na utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców,
 • zezwolenia na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami,
 • zezwolenia na prowadzenie magazynu celnego lub składu celnego,
 • zezwolenia na organizację imprez turystycznych oraz pośredniczenie na zlecenie klientów w
 • zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych,
 • zezwolenia na świadczenie usług detektywistycznych,
 • zezwolenia na produkcję i dystrybucję tablic rejestracyjnych,
 • zezwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie i przerabianie środków odurzających i substancji psychotropowych, przywóz i wywóz z zagranicy tych środków oraz obrót hurtowy nimi,
 • zezwolenia na uprawę maku i konopi włóknistych,
 • zezwolenia na produkcję i wprowadzanie do obrotu dietetycznych środków spożywczych i odżywek, a także wprowadzanie do obrotu takich artykułów przywożonych z zagranicy oraz produkcję i wprowadzanie do obrotu jako środków spożywczych lub ich składników takich substancji, które nie były stosowane w celu żywienia ludzi,
 • zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzybowisk i spalarni zwłok zwierząt i ich części,
  zezwolenia na eksploatację publicznej sieci telefonicznej lub sieci publicznej, przeznaczonej do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych, na używanie urządzeń radiowych do nadawania i transmisji,
 • zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych,
 • zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych.

 

Poniżej szczegółowe przepisy dotyczące zezwoleń:

1)ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z późn. zm.);
2)ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27);
3)ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm.);
4)ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.);
5)ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198 i Nr 122, poz. 1143);
6)ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późno zm.) w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych;
7)ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z późn. zm.);
8)ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667);
9)ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe;
10)ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 73, poz. 852, z późn. zm.);
11)ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz.U. Nr 103, poz. 1099, z późn. zm.);
12)ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.);
13)ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz.U. Nr 63,poz. 636, z późn. zm.);
14)ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959);
15)ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. Nr 76, poz. 811, z późn. zm.) w zakresie prowadzenia laboratorium referencyjnego;
16)ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz.U. Nr 123, poz. 1350, z 2003 r. Nr 122, poz. 1144 i Nr 208, poz. 2020 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 877);
17)ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z późn. zm.);
18)ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125, poz. 1371, z późn. zm.);
19)ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz.lJ. Nr 62, poz. 574);
20)ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz.U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm.);
21)ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. Nr 169, poz. 1385 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959);
22)ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, poz. 1151 oraz z 2004 r. Nr91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959);
23)ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. Nr 124, poz. 1154 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959);
24)ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 627 i Nr 96, poz. 959);
25)ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257i Nr 68, poz. 623);
26)ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546).

Niektóre rodzaje działalności gospodarczej, których wykonywanie uwarunkowane było wcześniej uzyskaniem koncesji lub licencji, wymagają obecnie jedynie uzyskania zezwolenia w drodze administracyjnej. W niektórych wypadkach natomiast oprócz uzyskania licencji wymagane jest dodatkowo uzyskanie zezwolenia. Organy wydające odpowiednie zezwolenia oraz warunki i procedury ich uzyskania są wskazane w przepisach szczegółowych wymienionych powyżej. Za wydanie odpowiedniego zezwolenia pobierane są opłaty skarbowe, których wysokość waha się od kilkudziesięciu do kilku tysięcy złotych. Uzyskania zgody natomiast wymaga prowadzenie systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych zgodnie z odrębnymi przepisami szczegółowymi (SDG, art. 75, ust. 4). Z kolei wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego wymaga jedynie zgłoszenia o wykonywaniu takiej działalności (SDG, art. 75, ust. 2).

Działalność regulowana

Część z rodzajów działalności gospodarczej objęta dotąd zezwoleniami stała się dzięki Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej działalnością regulowaną.Z naszego punktu widzenia oznacza to, że mając zamiar wykonywać określoną działalność, musimy zgłosić to do odpowiedniego organu zajmującego się prowadzeniem rejestru działalności regulowanej. Lista działalności objętych tym obowiązkiem obejmuje ponad 20 pozycji.

Do działalności regulowanej należą następujące rodzaje działalności gospodarczej:

 • wyrób i rozlew wyrobów winiarskich, wyrób i rozlew napojów spirytusowych, wyrób, oczyszczanie, skażanie, odwadnianie alkoholu etylowego,
 • przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania,
 • konfekcjonowanie i obrót środkami ochrony roślin,
 • usługi detektywistyczne,
 • prowadzenie przedsiębiorstwa składowego (domu składowego),
 • organizowanie wyścigów konnych,
 • prowadzenie: indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, grupowej praktyki lekarskiej, oraz kształcenie i kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów,
 • obrót materiałem siewnym,
 • prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców, pracowni psychologicznej dla instruktorów, egzaminatorów i kierowców. Organizowanie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne,
 • wytwarzanie i magazynowanie biokomponentów,
  prowadzenie indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych, indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych albo grupowej praktyki pielęgniarek, położnych, a także kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych,
 • działalność pocztowa nie wymagająca zezwolenia,
 • prowadzenie stacji kontroli pojazdów,
 • organizacja profesjonalnego współzawodnictwa sportowego,
 • działalność telekomunikacyjna,
 • organizowanie imprez turystycznych oraz pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych (nie na rzecz organizatorów turystyki legitymujących się stosownym wpisem na listę),
 • świadczeniu usług turystycznych obejmujących: polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, polowania za granicą,
  działalność kantorowa.

Na dokonanie wpisu do rejestru organ go prowadzący ma 7 dni od dnia złożenia przez przedsiębiorcę wniosku. Jeśli do 14 dni organ nie poinformuje o wpisie do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorca może podjąć działalność regulowaną po uprzednim poinformowaniu o tym właściwego organu. Wpis do rejestru działalność regulowanej podlega opłacie skarbowej, której wysokość uzależniona jest od rodzaju działalności.

> góra

12.   Wymogi sanitarne, bezpieczeństwa i higieny pracy

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z produkcją
i obrotem żywnością, handlem artykułami spożywczymi, usługami gastronomicznymi i hotelarskimi, prowadzeniem salonów fryzjersko-kosmetycznych czy gabinetów medycznych, przed oficjalnym otwarciem musimy uzyskać pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Sanitarno-Epidemiologicznej. Pozytywna opinia oznacza, że spełnione zostały wszystkie warunki techniczne i organizacyjne niezbędne w prowadzeniu przez nas wybranej działalności gospodarczej. Zakres procedur wymaganych do spełnienia norm sanitarno-epidemiologicznych określa wiele odrębnych aktów prawnych, np.:

 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie Ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 178, poz. 1480),
  Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. z 2005r Nr 31, poz. 265, z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze (Dz. U. Nr 104, poz. 1096),
 • Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. Nr 175, poz. 1433 z późn. zm.),)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 lutego 2000 r. w sprawie warunków sanitarnych oraz zasad przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie środkami spożywczymi, używkami i substancjami dodatkowymi dozwolonymi (Dz. U. Nr 30, poz. 377 z późn. zm.).

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Kraków, ul. Gazowa 15
Tel. (0-12) 430 70 46

Więcej informacji na temat wymogów sanitarnych znajdziesz na stronie internetowej: www.gis.gov.pl

Państwowa Inspekcja Weterynaryjna
Gdy nasze przedsiębiorstwo będzie zajmowało się obrotem i przetwórstwem produktów pochodzenia zwierzęcego, z wyjątkiem sprzedaży detalicznej mięsa i jego przetworów w sklepach spożywczych, a więc gdy na przykład mamy zamiar produkować pasztet domowy lub schab ze śliwką, bądź pakować hermetycznie wędliny w plasterkach, mamy obowiązek zgłosić tę działalność do Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, co wynika z Ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 17, poz. 127 z z późn. zm.).

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krakowie
Kraków, ul. Lublańska 11
tel./fax. (0-12) 411 25 69

Państwowa Inspekcja Handlowa
Jeśli nasza działalność koncentruje się na produkcji wyrobów i usługach dla ludności, a zwłaszcza na handlu detalicznym lub gastronomii, musimy zgłosić ją także do lokalnego oddziału Państwowej Inspekcji Handlowej, co wynika z zapisów Ustawy
o Inspekcji Handlowej z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 4 z 2001r., poz. 25 z późn. zm.).
Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie prowadzą cykliczne kontrole przedsiębiorstw, badając przede wszystkim jakość oferowanych produktów pod kątem bezpieczeństwa dla zdrowia i życia konsumentów oraz zgodności produktów z obowiązującymi normami i parametrami zadeklarowanymi przez producentów. W przypadku placówek gastronomicznych inspektorzy kontrolują także rzetelność obsługi, zgodność masy i objętości w stosunku do deklaracji uwidocznionych w cennikach, stan sanitarny i inne zagadnienia ważne z punktu widzenia konsumenta.

Państwowa Inspekcja Handlowa w Krakowie
Kraków, ul.Wiślna 3
tel. (0-12) 422-66-22, (0-12) 422-10-90

Państwowa Straż Pożarna
Jeżeli nasza działalność wymaga posiadania lub budowy obiektów produkcyjnych, handlowych, usługowych czy też baz magazynowych, a zwłaszcza składów drewna
i materiałów łatwopalnych lub stacji benzynowych, mamy obowiązek zgłosić je do właściwej Komendy Straży Pożarnej. Obiekty te wymagają potwierdzenia, że spełniają wymogi ochrony przeciwpożarowej i nie stwarzają zagrożenia dla przebywających w nich pracowników oraz dla otoczenia.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
Kraków, ul. Westerplatte 19
tel. (0-12) 616 83 00

Państwowa Inspekcja Pracy
Rozpoczęcie działalności gospodarczej - zwłaszcza, gdy zamierzamy zatrudniać pracowników - powoduje wiele dodatkowych obowiązków, wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy.

Zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy to my jako pracodawca, niezależnie od tego, czy zatrudniamy tylko jednego, czy tysiąc pracowników, ponosimy odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w naszym przedsiębiorstwie.

Uwaga:
Na nas także spoczywa obowiązek powiadomienia na piśmie, w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności, właściwego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Obowiązek ten dotyczy także sytuacji, gdy zmieniamy miejsca, rodzaj i zakres prowadzonej działalności, a zwłaszcza, gdy dokonujemy zmian w technologii lub profilu produkcji.

Po dokonaniu przez nas zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Pracy mogą nas odwiedzić inspektorzy pracy w celu skontrolowania przedsiębiorstwa pod kątem przestrzegania przepisów bhp i sanitarnych. Właściwy inspektor pracy lub właściwy państwowy inspektor sanitarny może zobowiązać pracodawcę prowadzącego działalność, która powoduje szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników, do okresowej aktualizacji wspomnianych informacji.

Państwowa Inspekcja Pracy
Kraków, ul. Plac Szczepański 5
tel. (0-12) 424 04 50

Wiele praktycznych informacji na temat przepisów prawa pracy oraz zasad BHP znajdziesz na stronie internetowej: www.pip.gov.pl. Poza tym więcej na temat tworzenia odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach znajdziemy w serwisie internetowym Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego: www.mikrofirmabhp.pl Możesz również szukać pełnego wykazu aktów prawnych dotyczących warunków bhp i higieniczno-sanitarnych, jakie musi spełnić przedsiębiorca zależnie od prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

 

Źródło: www.msp.krakow.pl

 


Projekt i relizacja silvergroup.pl