Dotacje na innowacje AIP! spotkaj nas na Twitter

Rada Nadzorująca Inkubatora

Rada Nadzorująca sprawuje nadzór nad działalnością Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (AIP AWF) oraz jest organem opiniodawczym i doradczym. Współdziała w kreowaniu i programowaniu rozwoju AIP AWF.

Do zadań Rady Nadzorującej AIP AWF należy:

  • przedstawienie kandydatów na dyrektora AIP AWF;
  • inicjowanie i nadzór nad strategią rozwoju współpracy z jednostkami gospodarczymi, samorządowymi oraz partnerami wspierającymi rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości  w regionie;
  • wydawanie opinii w sprawie regulaminów, planów rozwoju, projektów zmian oraz sprawozdań AIP AWF;
  • zatwierdzanie planu pracy i budżetu AIP AWF;
  • analiza i ocena wykonywania planu pracy AIP AWF i jego budżetu;
  • określenie szczegółowych wytycznych, które powinny zostać zawarte w planie biznesu oraz kryteriów oceny przedłożonych przez Benficjenta dokumentów;
  • opiniowanie wniosków beneficjentów zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w AIP AWF;
  • podejmowanie ostatecznych decyzji o rozwiązaniu umowy z beneficjentem w trybie natychmiastowym.
 


Projekt i relizacja silvergroup.pl