Dotacje na innowacje AIP! spotkaj nas na Twitter

Regulamin Inkubatora

Nabór beneficjentów do AIP AWF jest prowadzony w trybie ciągłym na podstawie składanych przez osoby zainteresowane wniosków.

Wnioski należy składać w formie pisemnej w siedzibie AIP AWF.

 1. Lista przyjętych do realizacji wniosków dostępna będzie w siedzibie AIP AWF oraz na stronie internetowej AIP AWF.
 2. Zgłaszane wnioski oceniane są przez Radę Nadzorującą, po zasięgnięciu opinii Dyrektora AIP AWF (wstępna kwalifikacja wniosków), nie częściej niż raz w miesiącu.
 3. Wstępnej kwalifikacji wniosków dokonuje Dyrektor AIP AWF, określając dla zakwalifikowanych wnioskodawców zakres wymaganych dokumentów, niezbędnych dla złożenia pełnego wniosku.
 4. Rada Nadzorująca ocenia każdy ze złożonych pełnych wniosków, zgodnie z ustalonymi kryteriami.
 5. Na podstawie oceny wniosków, dokonanej przez Radę Nadzorującą, Dyrektor AIP AWF sporządza listę rankingową wniosków, przyjmując do realizacji te, które otrzymały najwyższą ocenę, w ilości jaką w danym momencie może przyjąć AIP AWF.
 6. Rada Nadzorująca w zależności od tematyki zgłaszanego wniosku, może zaprosić doradców merytorycznych i Dyrektora AIP AWF.
 7. Wszyscy członkowie Rady Nadzorującej oraz doradcy, przed przystąpieniem do oceny projektów, składają zobowiązanie zachowania poufności ważne przez okres 3 lat.
 8. Autorzy wniosków przyjętych do realizacji, wzywani są do podpisania w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników naboru, umowy inkubacji i umów powiązanych (umowa najmu powierzchni użytkowej, umowa najmu skrytki adresowej).
 9. Niepodpisanie umów w/w terminie może zostać uznane przez AIP AWF za rezygnację.
 10. Umowa inkubacji i umowy z nią związane (umowa najmu powierzchni użytkowej, umowa najmu skrytki adresowej) są podpisywane na czas określony, nie dłuższy niż 2 lata.  W uzasadnionych przypadkach okres inkubacji może zostać przedłużony. Przedłużenie okresu inkubacji następuje na wniosek Beneficjenta, zaopiniowany przez Dyrektora AIP AWF, po wyrażeniu zgody  przez Radę Nadzorującą.
 11. W czasie trwania umowy najmu Beneficjent dodatkowo ma prawo w ramach wynagrodzenia z tytułu umowy najmu, do korzystania ze skrytki adresowej, sieci internetowej, sali konferencyjnej, linii telefonicznej i faksu w zakresie połączeń przychodzących, a także zaplecza gospodarczego zgodnie z ustalonym AIP AWF harmonogramem.
 12. Zmiana harmonogramu wymaga każdorazowo uzgodnienia z pracownikiem AIP AWF.
 13. Beneficjenci AIP AWF maja prawo używania nazwy „Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości AWF” pod warunkiem jednoczesnego podania nazwy własnej firmy i jej danych rejestrowych: Oznaczenie przedsiębiorcy Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości AWF  Al. Jana Pawła II 78 31-571 Kraków
 14. Beneficjenci mogą korzystać z usług AIP AWF, określonych w załączniku nr 6 do niniejszego Regulaminu.
 15. Beneficjenci mogą korzystać z aparatury naukowej AWF, jedynie po uzgodnieniu władzami dysponującej nią jednostki organizacyjnej i podpisaniu umowy z tą jednostką, za pośrednictwem AIP AWF.
 16. Beneficjenci prowadzą działalność w ramach AIP AWF na własny rachunek i ryzyko.
 17. Akademia Wychowania Fizycznego nie ponosi odpowiedzialności (prawnej i materialnej) za zobowiązania Beneficjenta wobec osób trzecich.
 18. Beneficjenci mogą korzystać z pomieszczeń oraz wyposażenia AIP AWF jedynie w obecności pracownika AIP AWF.
 19. Działalności gospodarcze prowadzone przez Beneficjentów mogą zostać poddane audytowi.
 20. Beneficjenci dokonują końcowych rozliczeń w terminie 30 dni od daty zakończenia  okresu inkubacji.
 21. W przypadku naruszania warunków umowy inkubacji i/lub osiągania przez Beneficjenta wyników znacząco gorszych od zaplanowanych, Rada Nadzorująca po zasięgnięciu opinii Dyrektora AIP AWF oraz uzyskaniu od Beneficjenta stosownych wyjaśnień, może podjąć decyzję o wypowiedzeniu  umowy inkubacji i umów związanych, bez zachowania terminu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym.
 22. W przypadku rażącego naruszania przez Beneficjentów AIP AWF przepisów prawa, w tym prawa wewnętrznego AWF oraz zasad współżycia społecznego, Rada Nadzorująca ma prawo podjąć decyzję wypowiedzenia umowy inkubacji i umów związanych, a w szczególnych przypadkach, o ich rozwiązaniu za skutkiem natychmiastowym.
 


Projekt i relizacja silvergroup.pl